Formulari Soci Unió Pro-Turisme


CONSENTIMENT PER A LA OBTENCIÓ DE DADES Que d’acord amb allò disposat als articles 17 i 19 de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, autoritzo a l’associació Unió Pro- Turisme d’Escaldes-EngordanyI. Obtenir dades personals meves (si escau «i del/-s meu/-s fill/-s») per tal de (explicació de la finalitat) II. Tractar les dades obtingudes d’acord amb les finalitats legítimes i compatibles a la valoració del risc. III. Intercanviar aquestes dades amb els (possibles destinataris), per tal de complir amb la finalitat referida en el primer apartat. Alhora, que en compliment de l’art. 13 de la Llei 15/2003, DECLARO HAVER ESTAT INFORMAT DE: 1. Que les dades personals cedides s’incorporaran al fitxer denominat (nom del fitxer)el responsable del qual és (entitat/persona responsable) [(en el cas que es tracti d’un fitxer públic) creat en la norma (núm. del decret) publicat al BOPA en el seu butlletí numero (núm. butlletí BOPA)], i seran tractades amb la finalitat prevista en dit fitxer i protegides amb els mecanismes allà especificats. 2. (En el cas d’existir destinataris) Que el destinatari de les seves dades personals serà X. 3. Que l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, supressió i oposició davant el responsable del fitxer.4. Que el responsable del tractament del fitxer serà (nom o denominació responsable) ubicat a (adreça).5. Que les dades es conservaran durant el termini que s’estipuli a la norma de creació del fitxer. 6. Que el meu consentiment aquí donat només podrà revocar-se en cas que el sotasignat/da adreci un nou escrit al responsable del fitxer on s’expliciti clarament aquesta revocació.. Publicar imatges les quals aparegueu.CONSENTIMENT

A %d bloguers els agrada això: